Извештај од извршена финансиска контрола за 2014 година

Годишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

 

Квартален извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ

 

 

Полугодишен извештај од извршени финансиски контроли во ЈЗУ