Терк табела за потрошувачка на антибиотици во ЈЗУ по допис бр.15-14727/1 од 16.10.2018 година