Сервисен метод за земање на податоци поврзани со осигуреник и неговите матични лекари.