Соопштение За давателите на здравствени услуги за новите обрасци за лабораториски услуги