Известување за регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза

Известување за регулирање на боледувањето на вработени лица заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и вработени лица кои се во изолација заради спречување на зараза

По однос на почестите прашања од подрачните служби како и од фирмите за тоа како да се регулира правото на надоместок на плата за време на привремена спреченост за рабоа на вработените лица кои имаат симптоми и се заболени од COVID – 19 (Коронавирус), на лица кои се во изолација заради спречување на зараза но се асимптоматични (односно немаат знаци на болеста) а за кои е констатирано дека се заболени од COVID – 19 (Коронавирус) како и за лица кои се во изолација (карантин) заради спречување на зараза но за истите не е потврдено дека се заболени од COVID – 19 (Коронавирус)