Евидентирање на обврзник за плаќање на придонес

Евидентирање на обврзници за плаќање на придонес

За одјава на обврзник за плаќање на придонес потребни документи се:

  • Решение за престанок на работа на правното лице - од Централен регистар
  • Решение за бришење на правното лице- од Централен регистар

За пријава на обврзник за плаќање на придонес:

  • Пријава М11, за регистарскиот број
  • Решение од Централен регистар за упис на правно лице (односно тековна состојба со најнов датум)