2. Одјава на обврзник за плаќање на придонес (ПРАВНО ЛИЦЕ)

За одјава на обврзник за плаќање на придонес потребни документи се:

  • Решение за престанок на работа на правното лице - од Централен регистар
  • Решение за бришење на правното лице- од Централен регистар