1. Пријава на обврзник за плаќање на придонес (ПРАВНО ЛИЦЕ)

За пријава на обврзник за плаќање на придонес:

  • Пријава М11, за регистарскиот број
  • Решение од Централен регистар за упис на правно лице (односно тековна состојба со најнов датум)