Листа на информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер

ОБЛАСТ ОПШТИ И ПРАВНИ РАБОТИ

 • Акти за основање и регистрација
 • Годишен план за работа на ФЗОМ
 • Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
 • Ребаланс на Буџетот на Фондот
 • Годишна завршна сметка, годишен финансиски извештај, извештаи за работа (годишни и периодични)
 • Статистички извештаи и прегледи
 • Статистички податоци за бројот на осигуреници во Р.Македонија
 • Извештаи, информации и анализи во врска со остварувањето на правата  од здравственото осигурување изработени од Фондот и објавени на интернет страницата
 • Политика за квалитет на ФЗОМ
 • Нормативни акти донесени од Управниот одбор на ФЗОМ
 • Записници од работата на Управниот одбор
 • Евиденции и акти во врска со архивското работење (план на архивски знаци и листи на архивска граѓа и документарен материјал)
 • Договори со здравствени установи за обезбедување на услуги за осигурените лица

ОБЛАСТ РАБОТНИ ОДНОСИ/ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

 • Етички Кодекс на вработените во ФЗОМ
 • Огласи за вработување
 • Огласи за ангажирање на волонтери
 • ОБЛАСТ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА
 • Склучени  меѓународни конвенции за социјално осигурување
 • ОБЛАСТ КОНТРОЛА
 • -Етички кодекс за професионално однесување при вршење на контрола на овластени лица за контрола на ФЗОМ

ОБЛАСТ СМЕТКОВОДСТВО И ТРЕЗОР

 • Постапка за регистрација на корисници во е - трезор
 • Листа на уплатни сметки за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ОБЛАСТ ФИНАНСИИ

 • Упатство за здравствени установи за начинот на контрола и складирање на оригинална документација од пружени здравствени услуги во специјалистичко консултативна и болничката здравствена дејност
 • Ценовник на здравствени услуги
 • Упатство за фактурирање на здравствени услуги во примарна здравствена заштита во здравствени домови, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена во сите здравствени установи,
 • Вид и обем на здравствени услуги на здравствени установи за кои Фондот има склучено договори за обезбедување на здравствена заштита на осигурените лица
 • Техничко упатство за електронски начин на фактурирање

ОБЛАСТ ФАРМАЦИЈА

 • Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
 • Правилник за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови
 • Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
 • Листа на лекови на товар на Фондот за кои ФЗОМ има утврдено референтна цена
 • Шифрарник на лекови за ПЗЗ со референтни цени
 • Образец Б-Образец за дефицитарност на лекови
 • Техничко упатство за аптеки
 • Одлука за утврдување на висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт
 •  Решение за пропишување на формата на образецот на преглед на лекови по генеричко име  од Листата на лекови на товар на ФЗОМ кои се без доплата од осигурените лица (Образец ГЛБД)
 • ФЗОМ-Образец ГЛБД (генерички лекови без доплата)
 • Одлуки за утврдување на лекови чии оригинални пакувања се делат
 • Одлуки за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот
 • Преглед на скапи лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ за ПЗ
 • Одлуки за утврдување на лековите кои може да ги пропишуваат лекарите во дежурната служба
 • Преглед на лекови од Листата на лекови на товар на ФЗОМ со референтни цени кои може да бидат пропишани од лекари во дежурна служба
 • Одлука за организирање на дежурства во ПЗУ-аптеки
 • Распоред на дежурни аптеки
 • Список на лекови без доплата кои паѓаат на товар на Фондот во А3 формат

ОБЛАСТ ЈАВНИ НАБАВКИ

 • Упатство за управување со јавните набавки
 • План за јавни набавки
 • Кодекс на однесување при спроведување на јавните набавк
 • Досие за јавни набавки
 • Барање за вклучување на постапка за јавни набавки
 • Одлука за јавна набавка
 • Тендерска документација
 • Одлука за избор
 • Договор за јавна набавка
 • Налог за следење на реализација на договор

ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА

 • Упатства за користење на електронска здравствена картичка
 • Техничко упатство за пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги за осигурените лица во здравствените установи од примарната здравствена заштита кои имаат склучено договор со Фондот за лекарите кои имаат статус на избран лекар од дејноста општа медицина и гинекологијa
 • Техничко Упатство за пресметувањето и плаќањето на здравствените услуги за осигурените лица во здравствените  установи од примарната стоматолошка здравствена заштита кои имаат склучено договор со Фондот за лекарите кои имаат статус на избран лекар од дејноста општа стоматологија
 • Техничко упатство за електорнска достава на ИЛ-1 обрасци
 • Шифрарник на лекари од примарната здравствена заштита
 • Шифрарник на лекари вработени во јавни и приватни специјалистички ординации