Соопштение за потпишување на еРецепт со квалификуван дигитален сертификат (токен)

Соопштение за  потпишување на еРецепт со  квалификуван дигитален сертификат (токен)

Со Законот за податоците во електронски облик и електронски потпис, е регулирано дека општо прифатен електронски потпис е електронски потпис ако: исклучиво и единствено е поврзан со потписникот и може од него со сигурност да се утврди потписникот. Општо прифатлив електронски потпис со квалификуван сертификат даден во врска со електронски податоци е изедначен со своерачен потпис и затоа има еднаква важност и сила на доказ, како и своерачниот потпис даден во врска со хартиени документи.