Дополнување на Известување бр. 03-7894/1 од 11.06.2020 година