Соопштение за фактурирање од страна на аптеките за месец јуни 2020 год