Соопштение за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење (01.10.2020)