Соопштение за важност на извештај од лекар специјалист/субспецијалист, отпусно писмо и конзилијарно мислење (18.12.2020)