Известување до правните лица кои испорачуваат ортопедски помагала и специјалистичките ординации со дејност ортодонција и протетика