Меморандум за соработка помеѓу ФЗОМ и националните сојузи на телесно инвалидизирани лица, слепи лица, глуви и наглуви лица

Меморандум за соработка помеѓу ФЗОМ и националните сојузи на телесно инвалидизирани лица, слепи лица, глуви и наглуви лица