Соопштение во врска со укинување на бандероли за лекови кои паѓаат на товар на Фондот

Фондот за здраствено осигурување на Македонија во соработка со фармацевтската комора на Македонија како и во соработка со дистрибутерите на лекови и аптеките, донесе одлука за укинување на бандеролите за лековите кои подпаѓаат на товар на Фондот со важност од 01.09.2010.