Известување за проширување на ЛУ-1 пакет

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во договор со матичните лекари направи проширување на целите кои матичните лекари треба да ги постигнат се со цел зајакнување на примарната здравствена заштита и рано дијагностицирање на болестите