Соопштение за ПЗУ од специјалистичко консултативна здравствена заштита

vesti-01.jpg

На здравствените установи од специјалистичко консултативна здравствена заштита, за време на важење на времените мерки заради спречување од ширење на Коронавирусот од страна на Фондот и Министерството за здравство им беше препорачано да пружаат здравствени услуги на осигурените лица само во итни случаи.