Потврда за статус на осигурено лице (дали лицето е здравствено осигурано или не)

Потребни документи се:

  • Барање од осигуреното лице
  • здравствена легитимација или лична карта на увид