Потврда за исплатен надоместок на плата - За Годишна даночна пријава ( УЈП)

Потребни документи се:

  • здравствена легитимација или лична карта на увид