Уплатни сметки

Уплатни сметки на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

  Уплатна сметка Опис Приходна шифра
1 843***00037 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати и надоместоци од плати на вработени кај правни лица 712213
2 843***00063 Придонес за задолжително здравствено осигурување од бруто плати на работници кај лица кои вршат самостојна дејност 712216
3 843***00084 Придонес за задолжително здравствено осигурување од лица кои вршат самостојна дејност 712215
4 843***00058 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лица кои се занимаваат со земјоделство, сточарство,живинарство, пчеларство или риболов 712221
5 843***01905 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисниците на пензии и парични надоместоци според прописите на пезиското  и инвалидското осигурување 712512
6 843***00107 Придонес за задолжително здравствено осигурување на невработени лица 712511
7 843***01926 Придонес за задолжително здравствено осигурување на корисници на права од социјална заштита 712514
8 843***01947 Придонес за задолжително здравствено осигурување на други осигуреници ( осигуреници кај странски работодавци или во служба во меѓународни мисии и организации, странски дипломатски и конзуларни претставништва,граѓани кои пристапиле кон задолжително здравствено осигурување) 712222
9 843***01910 Средства за задолжително здравствено осигурување од Основниот Буџет- за неосигурени лица 712513
10 843***00864 Придонес за здравствено осигурување за изминати години 712223
11 843***00016 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување 712211
12 843***01989 Приходи од наплата на партиципации 725946
13 843***01968 Приходи од надомест на штета 725947
14 843***01973 Други приходи на Фонд за здравствено осигурување 712225
15 843***00495 Камата за ненавремено плаќање на придонесите за здравствено осигурување 725948
16 843***00523 Придонес за задолжително здравствено осигурување по судски постапки 712226
17 843***00544 1% од бруто полисирана премија за задолжително осигурување на сопственици, односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети лица 725967
18 843***00565 Други неданочни приходи на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 725968
19 843***00570 Придонес за задолжително здрав. Осигурување по основ договор за дело, авторски или друг договор 712227
20 843***00614 Придонес за здравствено осигурување субвенциониран од државата 712515
21 843***00640 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување субвенциониран од државата 712516
22 843***00677 Придонес за здравствено осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба 712517
23 843***00682 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за мерка за субвенционирање на придонеси за време на вонредна состојба 712518
24 843***00710 Придонес за здравствено осигурување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми на надминување на состојбата со COVID 19 за време на вонредна состојба 712519
25 843***00726 Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување во случај на повреда на работа и професионално заболување за мерка за субвенционирање на придонеси за вработени во медиуми за надминување на состојбата со COVID 19 за време на вонредна состојба 712520
26 843***00885 Придонес за задолжително здравствено осигурување на лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор (ако не е осигурено по друга основа), и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно - поправен дом, односно установа 712228