Процедура за јавна набавка

Процедура за јавна набавка

Постапката за управување со јавни набавки влегува во сила со денот на потпишување и содржи 13 обрасци. Со донесувањето на оваа постапка престанува да ваши Постапката за управување со јавните набавки бр.16-70/1 од 04.01.2019 година, со исклучок на веќе издадените налози и овластувања, кои продолжуваат да важат се до издавање на нови.