Проект за невработени лица

Проект за невработени лица

Повик за лицата со ниски приходи - невработените лица - 2022 година

Табела со границите за остварени приходи во семејството согласно кои граѓаните со ниски примања можат да се пријават во здравствено осигурување и обврска за плаќање на придонесот за здравствено осигурување
Обврзник за плаќање на придонесите Остварени приходи во семејството (од-до) Забелешка
Лица за кои придонесите ги плаќа Министерството за здравство (буџет на РМ) 0 денари 216.000,00 денари  
Лица за кои придонесите ги плаќа Министерството за здравство (буџет на РМ) 216.000,00 денари 296.382,00 денари Овие лица треба во претходните два месеца да оствариле приход во семејството не повеќе од 36.000,00 денари
Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година (околу 1.852,00 денари) 216.000,00 денари 296.382,00 денари Лица согласно член 5 став 1 точка 15 од Законот за здравствено осигурување
Лица кои плаќаат на основица 50% просечна плата по работник во РМ за тековната година (околу 1.852,00 денари) 296.382,00 денари   Лица согласно член 5 став 2 од Законот за здравствено осигурување
Просечна месечна бруто плата за 11-ти месец 2022 година објавена од страна на Државниот завод за статистика во месец Јануари 2023 година 49.397,00 денари
Минимална основица за пресметување и плаќање на платата (Согласно член 15 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување) 24.698,50 денари

 

 

Соопштение и обрасци