Интерна огласна табла

Интерна огласна табла

Фондот за здравствено осигурување на Македонија - Скопје, е институција од јавен интерес во чија надлежност е управувањето со активностите во доменот на задолжителното здравствено осигурување на граѓаните на Република Македонија.

Врз основа на член 22,  23 од Законот за работни односи (“Службен весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 и 27/2016 год),  и член 22 став 1 алинеја 2 и став 3  од Законот за вработени во јавен сектор (“Службен Весник на РМ” бр. 27/14, 199/14, 27/2016 и 35/2018 година), распишува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 5/2018 за засновање на работен однос на определено време од 1 (една) година

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас бр 3/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Пријава за кандидатите

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас бр 2/2018 за унапредување на  3 (три) административни службеници во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Врз основа на член 48 од Законот за административни службеници (“Сл.весник на РМ“ бр.27/2014, 199/2014, 154/2015, 48/2015, 142/2016 и 11/2018), , ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА, објавува интерен оглас број 1/2018 за унапредување на административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Пријава за кандидатите

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор на кандидат по јавен оглас

Одлука за избор по интернен оглас број 03/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 02/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 02/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Одлука за избор по интернен оглас број 01/2018 за унапредување на 1 (еден) административен службеник во Фондот за здравствено осигурување на Македонија