Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Комуникација со граѓани со одреден вид и степен на попреченост

Комуникација по подрачни служби

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, назначи лица за комуникација со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување и помош од секоја подрачна служба одделно во состав:

Подрачна служба/сектор Лице Email Телефонски број
Берово Лена Тренчевска [email protected] 033/470-500
Битола Пецо Ѓорѓијовски [email protected] 075 844 712
Мак Брод Драган Јандрески [email protected] 076-339-142 ; 045-275812
Валандово Лилјана Мишкова [email protected] 034/382-047 ;  070/219-592
Виница Марика Атанасова [email protected] 076 467 130
Гевгелија Илинка Аксеновска Митановска [email protected] 078/324-045
Гостивар Мојсе Димитријески [email protected] 070/251-656
Дебар Анита Дика [email protected] 076-467-957
Делчево Јонче Димитровски [email protected] 078-366-268
Демир Хисар Цане Стевковски

[email protected]

070/776-743 ; 047/277-744
Кавадарци Ленца Богева [email protected] 072/250-931
Кичево Реџеп Салиу [email protected] 045/225-179
Кочани Марин Апостолов [email protected] 070/815-370     033/297-135
Кратово Блага Лазова [email protected] 031/481-994
Крива Паланка Снежана Величковска [email protected] 075/200-860
Крушево Елица Котеска [email protected] 048/477-123
Куманово Светлана Стевчевска [email protected] 031/ 420 076 лок. 114
Неготино Атанас Пенков [email protected] 071/520-157
Охрид Стефан Бунташоски [email protected] 075/606-808 ; 046/260-265 лок.40
Прилеп Мартина Богданвска [email protected] 075-203-311 ; 048-427-360 лок. 129
Пробиштип Тони Заовски [email protected] 032/483-133
Радовиш Савка Атанасова [email protected] 078/583-714
Ресен Сузана Монавчева [email protected] 078/365-664
Св Николе Андреја Јосифовски [email protected] 077/853-197
Скопје Златко Јовановски [email protected] 077/827-944
Татјана Митева           [email protected] 076 339-082
Струга Ацо Белески [email protected] 071/322-980
Струмица Весна Поцкова [email protected] 078/552-833
Тетово Амир Асани [email protected] 070/534-695
    Велес Валентина Делиманчева Андреева [email protected] 076/469-202 ; 043/233-644 лок.103
   Штип Зоран Гичев [email protected] 077/531-089
   Јавни набавки Васе Стратров [email protected]

070/316-869

Одделение за буџетска координација и преговарање Даниела Петковска [email protected]

 02/3289-016

 

Назначената група на вработени имаат за задача да остваруваат комуникација со онаа категорија на граѓани кои што имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел да им се укаже секаква помош при користењето на своите права во Фондот за здравствено осигурување на Македонија