Договори со здравствени установи

Барање за склучување договори/анекси на договори со Здравствени установи

 

Преглед на склучени договори на здравствени установи со ФЗОМ

Почитувани, на линкот кој се наоѓа подолу можете да ги видите прегледите на сите здравствени установи кои имаат активен договори со ФЗОМ.
Прегледи на склучени договори

Напомена:  Шифарниците за склучени договори со ЗУ се генерираат автоматски

Теркови на склучени договори

 1. ПЗЗ - Општа медицина
 2. ПЗЗ - Стоматологија
 3. ПЗЗ - Гинеколог
 4. Аптеки
 5. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита
 6. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита - Стоматологија
 7. Лабораториски услуги (ЛУ-1)
 8. Лабораториски услуги (ЛУ-2)
 9. Биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО)
 10. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Здравствени домови)
 11. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Центри за јавно здравје)
 12. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Институти)
 13. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Заводи)
 14. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Општи болници)
 15. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Клинички болници)
 16. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Специјални болници)
 17. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Универзитетски клиники)
 18. преземи
 19. Болничка здравствена заштита ЈЗУ (Институти)
 20. Болничка здравствена заштита ПЗУ (Кардиоваскуларна хирургија)
 21. Болничка здравствена заштита ПЗУ (Офталмологија)
 22. Болничка здравствена заштита ПЗУ (Природни лекувалишта)
 23. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита - Дијализа
 24. Ортопедски помагала
 25. Специјалистичко - консултативна здравствена заштита ЈЗУ (Дијализа)

Преглед на здравствени услуги кои се користат во приватни Болници