Услуги од кардиоваскуларна хирургија

Преглед на склучени договори на здравствени установи со ФЗОМ

Почитувани, на линкот кој се наоѓа подолу можете да ги видите прегледите на сите здравствени установи кои имаат активен договори со ФЗОМ.

Прегледи на склучени договори

Напомена:  Шифарниците за склучени договори со ЗУ се генерираат автоматски.

Преглед на здравствени услуги кои се користат во приватни Болници

Услуги од кардиоваскуларна хирургија Филип 2 и Систина Аџибадем
Операции на отворено срце
Операции на срце

F03Z Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување,
со инвазивно испитување на срцето

F04A Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално премостување
без инвазивно испитување на срцето, со катастрофални КК
F04B Процедура на срцева валвула со пумпа за кардиопулмонално
премостување без инвазивно испитување на срцето, без катастрофални КК
F05A Коронарен бајпас со инвазивно испитување на срцето со катастрофални КК
F05B Коронарен бајпас со инвазивно испитување на срцето ,без катастрофални КК
F06A Коронарен бајпас без инвазивно испитување на срцето со катастрофални или тешки КК
F06B Коронарен бајпас без инвазивно испитување на срцето без катастрофални или тешки КК
Операции на аорта и големи крвни садови
F07A Други кардиоторакални/васкуларни процедури
со пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК
F07B Други кардиоторакални/васкуларни процедури
со пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК
F09A Други реконструктивни васкуларни процедури
без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) со катастрофални КК
F09B Други реконструктивни васкуларни процедури
без пумпа за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК
F22Z Имплантација на срцев пејсмејкер
со хируршко поставување на електрода
Васкуларни операции
Операции на артерии на екстремитети
F08A Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа
за кардиопулмонално премостувањеe (CPB пумпа) со катастрофални КК
F08B Големи реконструктивни васкуларни процедури без пумпа
за кардиопулмонално премостување (CPB пумпа) без катастрофални КК
F19Z Други трансваскуларни перкутани срцеви интервенции
Операции на артерии на врат
B04A Екстракранијални васкуларни процедури со катастрофални или тешки КК
B04B Екстракранијални васкуларни процедури без катастрофални или тешки КК
Детска кардиохирургија
F23Z Кардиоторакални/васкуларни процедури на деца до 18 години