Електронска здравствена картичка

Kartela elektronike shëndetësore

Правна регулатива за ЕЗК

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 57 од 2013  година)

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 159 од 2012 година)

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 62 од 2011 година)

Правилник за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување (сл.весник бр. 159 од 2010 година)

Одлуки за утврдување на надомест за издавање на нова електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка

Корисничка документација ЕЗК

Презентација за условите и начинот на користење на Електронска здравствена картичка...преземи

Инсталации за користење на ЕЗК

Инсталација за клиентски софтвер за користење на ЕЗК...преземи

SDK драјвер за ЕЗК...преземи 

Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY...преземи

Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY(64 bit)...преземи

Драјвери за читач на паметни картички ACR83U (32 bit)...преземи

Драјвери за читач на паметни картички ACR83U (64 bit)...преземи

Предуслови за користење ЕЗК

Упатство за инсталација на драјвер за OMIKEY читач на паметни картички...повеќе
Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY...преземи
Драјвери за читач на паметни картички OMNI KEY(64 bit)...преземи

Упатство за инсталација на апликација за проверка на датум на важност на осигурување...повеќе
Инсталација за клиентски софтвер за користење на ЕЗК...преземи

Иницијализација и промена на пин на електронска здравствена картичка...повеќе

Упатства за пополнување

Групно барање за ЕЗК за електронско поднесување (Excel)...преземи
Упатство за пополнување на групно барање за електронска здравствена картичка...повеќе

Единечно барање за издавање на ЕЗК...преземи
Упатство за пополнување на единечно барање за електронска здравствена картичка...преземи

Обрасци ЕЗК

  1.  Образец - Единечно барање за издавање на ЕЗК...преземи
  2.  Образец - Групно барање за издавање на ЕЗК со регуларна постапка...преземи
  3.  Образец - Групно барање за издавање на ЕЗК со олеснителна постапка...преземи
  4.  Образец - Единечно барање за издавање ЕЗК за пензионери...преземи
  5.  Образец - Единечно барање за издавање ЕЗК за невработени...преземи
  6.  Согласност за копирање на лични податоци...преземи
  7.  Потврда за подигање на електронска здравствена картичка...преземи