10. Лице корисник на постојана парична помош, лице сместено во згрижувачко семејство и во установа за социјална заштита, корисник на паричен надоместок за помош и нега и парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и ро

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец ) заверен од страна на Центарот за социјални работи
  • здравствена легитимација
  • Решение за постојана парична помош од Центарот за социјални работи