Објава на најефикасни јавни здравствени установи според методологијата на дијагностичко сродни групи (ДСГ)

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Ф ЗОМ ) во рамките на ДСГ акциониот план сака да ве информира за најефикасните Јавни Здравствени Установи за перидот Јануари-Јуни 2010 година. Во анализата ФЗОМ во предвид ги зема двата клучни фактори  бројна пациенти по доктор и сложеноста на здравствените интервенции на хоспитализирани лица (Case Mix Index).