Објава на одлука на управен одбор по повод поднесената оставка на директорот Јанез Јелникар

Фондот за здравствено осигурувањ е на Македонија ја информира јавноста дека на седницата на Управниот Одбор на ФЗОМ одржана на 28.09.2010 година, беше разгледана и прифатена оставката поднесена од директорот на ФЗОМ - Јанез Јелникар.