Начин на евиденција на реализирани лабораториски услуги на месечно ниво по упат од матичен лекар во примена од 01.10.2010 (ПЗУ, ЈЗУ)

Месечен извештај за извршени лабораториски услуги по упат од избран лекар (ЛУ 1) - ЈЗУ ... преземи 
Месечен извештај за извршени лабораториски услуги по упат од избран лекар (ЛУ 1) - ПЗУ ... преземи

Упатство за начинот на пополнување на ОБРАЗЕЦОТ – месечен извештај за извршени лабораториски услуги по упат од избран лекар (ЛУ1)

(Месечниот извештај задолжително се доставува до матичната подрачна служба во пишана и електронска форма)