Трезор обука за ЈЗУ

Покана и распоред за обука за подготвување, пополнување и доставување на барања за плаќање