Начин на пополнување на спецификација за трезор во хартиена форма

Начин на пополнување на спецификација за трезор во хартиена форма и примери за пополнување на вирмани за трезорско работење