Информација за сметки на ЈЗУ повеќе

Со измените на Законот за здравствено осигурувањ е и Законот за платен промет сите сметки на јавните здравствени установи во деловните банки треба да се затворат заклучно со 31 декември 2010 година.