11. Странец кој на територијата на Република Македонија е во работен однос или служба на странски физички и правни лица, меѓународни организации и установи или странски дипломатски и конзуларни претставништва ако со меѓународен договор не е поинаку опреде

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец )
  • М1 образец за засновање на работен однос
  • здравствена легитимација
  • лична карта за странец или потврда за регулиран престој во РМ