12. Странец кој се наоѓа на школување или стручно усовршување во Републиката ако со меѓународен договор не е поинаку определено.

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец )
  • здравствена легитимација
  • потврда од Образовната установа во РМ за статусот на студент или ученик
  • лична карта за странец или потврда за регулиран престој во РМ