13. Лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор (ако не е осигурено по друга основа), и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна мерка упатување во воспитно - поправен дом, односно установа.

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец ) заверен од Управата за спроведување на санкции
  • здравствена легитимација