14. Учесник во НОВ и учесник во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија, воен инвалид и членовите на семејствата на паднатите борци и умрените учесници во НОВ, како и цивилните инвалиди од Втората светска војна, лицата прогонувани и

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец ), од Управата за боречки прашања
  • здравствена легитимација,
  • Решение за учесник во НОБ од Управата за боречки прашања