15. Државјанин на Република Македонија од член 5 став 1 точка 15 од Законот за здравствено осигурување, кој не е опфатен со задолжителното здравствено осигурување по една од точките од 1 до 14 на овој член, кои бараат утврдување на својство на осигуреник

Потребна документација:

  • пријава за здравствено осигурување (ЗО1 образец )
  • здравствена легитимација
  • извод од матична книга на родени, односно венчани
  • уверение од УЈП за остварени приходи ( дека не остварува приход од вршење на дејност или имот)
  • лична карта во копија, со согласност на подносителот на пријавата