Известување за достава на Годишни финансиски планови на приходи и расходи преку е-трезор на ФЗОМ