Извештај за работата на ФЗОМ за 2015 година

Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно законот за здравствено осигурување поднесува извештај за претходната година кој транспарентно го дава на увид на јавноста и годоставува до Влада и до Собрание. Годишниот извештај е сублимат на анализите на стручните служби во Фондот и ги содржи сите релевантни податоци кои се основа за креирање на политиките во здравствениот систем.