Отварање на нова рурална амбуланта во Пештани

По барање на граѓаните за отворање на амбуланта по општа медицина на потегот помеѓу Пештани и Љубаништа, која би покривала околу 3000 граѓани во текот на годината, ФЗОМ и МЗ објавија оглас за пополнување на празните локации на здравствените домови кои се категоризираат како рурални амбуланти. Руралните амбуланти Фондот ги стимулира преку исплата на повисока капитација за разлика од амбулантите во урбаните средини, пред се поради оддалеченоста од градовите и помалиот број на жители.