Во 2017 поголем број на здравствени услуги и поголем буџет за УК за детска хирургија

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2017 година обезбеди вкупен буџет за Универзитетска клиника за детска хирургија од 133 милиони денари, што споредено со 2012 година, кога буџетот на УК детска хирургија изнесуваше 65 милиони денари, значи зголемување за повеќе од двапати.