Информација - За барање за донација за лекување во странство на осигуреното лице В.З

Фондот за здравствено осигурување, во однос на апелот за донација за лекување во странство на девојчето Валерија Зафировска, стапи во контакт со родителот и утврди дека осигуреното лице не располага со конзилијарно мислење од соодветна македонска здравствена установа.