Известување до здравствените установи и ортопедските куќи во врска со истекот на ЕЗК

Здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија, месечните фактури и целокупната финансиска документација за извршени здравствени услуги ги доставуваат до Фондот. Дел од финансиската документација верификувана со дигитален потпис од електронска здравствена картичка (ЕЗК) на овластените лица од здравствената установа, електронски се доставува преку веб порталот на Фондот.