Соопштение за избрани гинеколози

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, согласно разговорите и преговорите, а на предлог на Здружението на приватните гинеколози акушери на Македонија (ЗПГАМ),а во насока на повисоко вреднување на трудот на избраните гинеколози и зголемување на квалитетот на пружените здравствени услуги на осигурените лица, на седница на Управниот одбор на Фондот одржана на ден 29.07.2018 година