Извeстување за пријава на технички грешки при склучување на договорите/анеските со здравствените установи/правни лица