Кратко техничко упатство за надминување на проблемот со SSL сертификатот при работа со Порталот на ФЗОМ